โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสร้างเครื่องกลั่นน้ำแบบขั้นบันไดชนิดหมุนตามดวงอาทิตย์ (STEP SOLARSTILL ROTATION TO THE SUN )

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑานคร มูลศรีแก้วชั้น

  • ชาญชัย สุขแสงชั้น

  • ปิยราช ไวศยานุวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิชัยวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องกลั่นน้ำการสร้าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้เป็นแบบขั้นบันไดชนิดหมุนตามดวงอาทิตย์ ซึ่งสร้างขึ้นมาทั้งหมด 1 ชุด เพื่อหาประสิทธิภาพและปริมาณของน้ำกลั่นระหว่างเครื่องแบบหมุนตามและ ไม่หมุนตามดวงอาทิตย์ โดยที่เครื่องมีพื้นที่รับแสงเป็น 135×126 cm2 (1.701 m2) สำหรับเครื่องกลั่นที่มีมุมเอียงเป็น 10 องศา กับแนวระดับตามลำดับ เมื่อนำไปทดสอบ ณ ดาดฟ้าตึก Sudawaree โรงเรียนวิชัยวิทยา ซึ่งมีพิกัดเป็น ละติจูดประมาณ 18o45’58.43” เหนือและลองติจูดที่ประมาณ 98o 59’55.22” ตะวันออก โดยวางหันหน้าที่รับแสงของเครื่องกลั่นเริ่มทางทิศใต้ พบว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2551 เครื่องกลั่นน้ำดังกล่าวให้ปริมาณน้ำกลั่นสูงสุดที่มุมเอียง 10 องศา ประมาณ 5.1 ลิตรต่อวัน ต่อ ตร.ม. และประมาณน้ำกลั่นเฉลี่ยตลอดช่วงการทดลองเป็น 4.39 และ 3.8 ลิตรต่อ ตร.ม. ต่อวันตามลำดับ เมื่อคำนวณหาประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องกลั่นที่ทำมุม 10 องศา แบบหมุนตามและไม่หมุนตามพบว่ามีค่าประมาณ 53.4% และ 51.8% ตามลำดับ ส่วนประสิทธิภาพเฉลี่ยของเครื่องกลั่นพบว่ามีค่าประมาณ 45.9% และ 44.9% ตามลำดับ สำหรับเครื่องกลั่นทำมุม 10 องศา แบบหมุนตามและไม่หมุนตาม ตามลำดับ ซึ่งเครื่องกลั่นน้ำแบบหมุนตามแสงอาทิตย์ได้ปริมาณน้ำมากกว่าแบบไม่หมุนตามแสงอาทิตย์