โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องRobot Motion Planning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดิสรณ์ สิริรุฬห์พงศ์

  • ประวิช อรัญทิมา

  • ภาษณ์ ใจทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิชัยวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์