โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องภาชนะจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐนันท์ เมธัสพรพงศ์

  • พิชญา อินธิปัญญา

  • แคทรีน บอลเมอร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิชัยวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชานอ้อย

  • ภาชนะการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของภาชนะที่ทำขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ชานอ้อย แป้ง น้ำสมสายชู น้ำเปล่า และกลีเซอรีน ทำเป็นรูปบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยนำส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกันตามอัตราส่วน ที่เหมาะสม โดยมีการทดลองพบว่า แผ่นฟิล์มจะแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณชานอ้อย 2.0 และแป้งสาคู 1.0 ซึ่งภาชนะที่ผลิตขึ้นสามารถใช้ได้จริง ซึ่งเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์และเป็นสิ่งที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดโลกร้อนด้วย