โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายของสีและลวดลายของหอยตลับที่พบบริเวณบ้านบางพัฒน์(หาดคต) และบริเวณบานโคกไคร (เขาหลัก)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ คำเอียด

  • ทิพย์กัญญา แก้วน้อย

  • ศิริวิภา ถนอมสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทับปุดวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเป็นการสำรวจความเป็นอยู่และความหลากหลายของสีและลวดลายของหอยตลัยในบริเวณหาดคต และบริเวณเขาหลัก เพื่อเป็นการกระตุ้นและรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของหอยตลับ