โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบีบกระป๋องอลูมิเนียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ฐิติพร เวชากุล

  • ด.ญ.พิมพ์จุฑา ทองรัตน์

  • ด.ญ.วริศรา โถวิเชียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระป๋องอะลูมิเนียม

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องบีบกระป๋องอลูมิเนียม ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง โดยการทดลองที่ 1 เปรียบเทียบความเร็วในการบีบกระป๋องเมื่อใช้เครื่องมือกับการบีบด้วยแรงเหยียบของเท้า การทดลองที่ 2 ศึกษาว่าคันโยกที่ใช้ในการบีบกระป๋องนั้นควรจะมีความยาวเท่าไรที่จะสามารถบีบกระป๋องได้จำนวนมากที่สุดในเวลาที่เท่ากัน การทดลองที่ 3 ศึกษาจำนวนกระป๋องที่บีบได้เมื่อยกคันโยกด้วยมุมต่างกัน