โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเจลลาตินจากเกล็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรวัฒน์ มนต์ประสิทธิ์

  • พงศธร มั่นดี

  • เจนจิรา มธุรส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เกล็ดปลา

  • เจลลาติน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาปริมาณเจลลาตินจากเกล็ดปลาชนิดต่าง ๆ เพื่อศึกษาสัดส่วนในการทำเจลลาติน เพื่อศึกษาอุณหภูมิ และระยะเวลาในการทำเจลลาติน เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเจลลาตินจากเกล็ดปลา และเจลลาตินจากท้องตลาด และเพื่อศึกษาอายุการใช้งานของเจลลาติน อุณหภูมิ และสถานที่ในการจัดเก็บรักษา พบว่า เกล็ดปลากะพงขาวมีปริมาณเจลลาตินมากที่สุด โดยใช้น้ำ : เกล็ดปลา คือ 3 : 2 โดยใช้เวลาในการทำเจลลาติน 3 ชั่วโมง ในอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เนื่องจากเกล็ดปลามีเจลลาตินอยู่มาก สิ่งที่นำมาสกัดเจลลาตินจากเกล็ดปลาออกคือ โซเดียมไฮดรอกไซต์ และกรดอะซิติก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของสารเคมีสัมพันธ์กับปริมาณเจลลาติน