โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสร้างพารามิเตอร์วิเคราะห์สารเจือปนในน้ำโดยเทียบสีที่เหลือจากการแปรงสภาพโปรตีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฎภัทร บุญคำภา

  • วีระชัย หิรัญวัฒนเกษม

  • างสาวสุนิสา ศรีคำปลิวa

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พารามิเตอร์

  • ไข่ขาวทดสอบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการสร้างพารามิเตอร์วิเคราะห์สารเจือปนในน้ำโดยเทียบสีที่เหลือจากการแปรงสภาพโปรตีน