โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบกลไกควบคุมปริมาณน้ำดื่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติชัย ปอวิจิตรกุล

  • ณฐวร พัตรสันดร

  • รัชพล จันทนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาระบบกลไกควบคุมปริมาณน้ำดื่ม บูรณาการความรู้ เรื่อง เครื่องกล พลังงาน แม่เหล้กไฟฟ้า ความดันอากาศ และนำทักษาะกระบวนการทางวิทยาศษสตร์มาประยกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและทำงานเป็นหมู่คณะ ผลการทดลองพบว่าขนาดของแก้วที่บรรจุน้ำดื่มกับเวลาที่ใช้พบว่า ถ้าปริมาณน้ำดื่มมาก เวลาน้ำไหลลงสู่ภาชนะจะใช้เวลามากขึ้น หากปริมาณน้ำดื่มน้อย เวลาน้ำไหลลงสู่ภาชนะจะใช้เวลาน้อยด้วย