โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องThe Future Bin

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • .นายสหภาพ ฉวีจันทร์

  • จิรวิทย์ ชนิดสะ

  • พิสิฐ ศรีเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถังขยะ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างถังขยะด้วยหลักการใช้ระบบควบคุมระยะไกลโดยใช้แสงอินฟราเรด ศึกษาประสิทธิภาพของถังขยะ The Future Bin และศึกษาการนำถังขยะ The Future Bin และศึกษาการนำถังขยะ The Future Bin ไปใช้จริง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 7 ขั้น คือ ตอนที่ 1 สร้างระบบควบคุมระยะไกลโดยใช้แสงอินฟราเรด ตอนที่ 2 ศึกษาคุณสมบัติบางประการของแสงอินฟราเรด ตอนที่ 3 ออกแบบและนำระบบควบคุมระยะไกลโดยใช้แสงอินฟราเรดมาใช้กับถังขยะ ตอนที่ 4 ศึกษารูปแบบการทำงานของถังขยะที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน ตอนที่ 5 ศึกษาประสิทธิภาพของถังขยะ ตอนที่ 6 ปรับปรุงและเพิ่มวงจรเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถังขยะ ตอนที่ 7 ศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการทิ้งขยะลงในถังของนักเรียนระหว่างถังขยะ The Future Bin กับถังขยะธรรมดา ผลการทดลองพบว่า ถังขยะ The Future Bin ที่สร้างขึ้น ใช้หลักการของแสงอินฟราเรดจากรีโมทคอมโทรลมาใช้กับถังรองรับขยะที่มีประสิทธิภาพเปิด – ปิด ได้เองโดยไม่ต้องใช้มื่อสัมผัสกับตัวถังขยะ ซึ่งจะไม่ติดเชื้อจากการทิ้งขยะอีกด้วย