โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาหนังเทียมจากเซลลูโลสด้วยซิงค์ออกไซด์ นาโนคอมโพซิส (Artificial Leather form Cellulose –Zinc Oxide Nano Composite)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์

  • พรวสุ พงศ์ธีระวรรณ

  • อารดา สังขนิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ซิงค์ออกไซต์

  • นาโนคอมโพซิส

  • หนังเทียม

  • เซลลูโลสเจล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จัดทำเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของเซลลูโลสเจลให้เป็นหนังเทียมที่ไม่ขึ้นราแม้อยู่ในที่ชื้น ในขณะเก็บและสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนในการทำแผ่นเซลลูโลสเจลให้แห้งได้ โดยแผ่นหนังที่ได้ต้องมีเนื้อเรียบแน่นและสามารถทดต่อแรงดึงได้ดี