โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องEco Plastic พลาสติกจากเกล็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญพิชา พงศ์ชัยไพบูลย์

  • พรวสุ พงศ์ธีระวรรณ

  • อารดา สังขนิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลาสติก

  • เกล็ดปลา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำขึ้นเพื่อผลิตพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าหมายให้พลาสติกที่ผลิตขึ้นเป็นพลาสติกที่สามารถสลายตัวได้ง่ายใช้วัสดุธรรมชาติและสามารถบริโภคได้กับทุกศาสนา มีต้นทุนผลิตต่ำ ขั้นตอนการผลิตโดยการเตรียมเจลาตินจากเกล็ดปลากะพง ด้วยการแช่เกล็ดปลาในสารละลาย และไฮโดรไลซ์เจลาติน โดยศึกษาคุณสมบัติของเจลาตินเพื่อมีการปรับปรุงคุณภาพทนต่อแรงดึง และพลาสติกที่ผลิตขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงสาพเมื่ออยู่ในน้ำ มีความยืดหยุ่น ไม่เปราะเปื่อยยุ่ย ย่อยสลายในดินได้หมด