โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตเอทานอลและดินปั้นเทียมจากข้าวผี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤตภาส ศิวิไล

  • คณัสนันท์ กาหลง

  • พงศ์ธร มุสิกะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวผี

  • ดินปั้น

  • เอทอลการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาระยะเวลาและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการหมักแป้งข้าวผีเพื่อกลั่นให้ได้เอทานอลโดยใช้วิธีกลั่นลำดับส่วน เพื่อศึกษาปริมาณแป้งข้าวหมากที่เหมาะสมในการหมักแป้งข้าวผีเพื่อกลั่นให้ได้เอทานอล และเพื่อศึกษาการทำดินปั้นเทียมจากฟางข้าวผี