โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเอทานอลและปุ๋ย EMจากเนื้อเปลือกสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรทิปต์ ราชนิกร

  • นนทนง แสงประดับ

  • สืบศักดิ์ มุสิกะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปุ๋ย EM

  • สับปะรด การหมัก

  • สับปะรด เปลือก

  • เอทานอล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อศึกษาปริมาณแป้งข้าวหมากที่เหมาะสมในการหมักเนื้อเปลือกสับปะรด ต่อน้ำ ที่จะนำมากลั่นเป็นเอทานอลให้ได้ปริมาณมากที่สุดเพื่อศึกาการนำเอทานอลที่กลั่นได้มาใช้ประโยชน์และเพื่อศึกษาลักษณะปุ๋ยEMจากกากเนื้อเปลือกสับปะรดไปฉีดพ่นกล้าไม้เปรียบเทียบกับปุ๋ยEMจากผลไม้อื่น ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาที่เหมาะสม ในการหมักเนื้อเปลือกสับปะรด คือ 4 วัน อัตราส่วนที่เหมาะสมของเนื้อเปลือกสับปะรดต่อน้ำ 800:200 และปริมาณแป้งข้าวหมากที่เหมาะสม 0.4g/ชุด เมื่อนำไปกลั่นลำดับส่วนโดยควบคุมอุณหภูมิการกลั่นที่ 78 องศาเซลเซียส จะได้ปริมาณเอทานอลมากที่สุด 36.50 cm3 วัดความเข้มข้นด้วยไฮโดรมิเตอร์ได้ 82% เอทานอลที่ได้นำมาใส่ในตะเกียงจุดไฟติดให้เปลวไฟสีส้ม ทดลองต้มน้ำ 100 cm3 เดือดภายใน 5 นาที และเป็นตัวทำลายที่ดีทดลองสกัดสีจากดอกอัญชัญ สกัดจากยาเส้น ใบสะเดา และตะไคร่หอมได้ดี