โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสาหร่ายมหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญานันท์ ห้องเสงี่ยม

  • นิศารัตน์ เลปนาภิรัต

  • ปิยะนันท์ คล่องเชิงสาน

  • วินิตา กาญจนกุล

  • สันติยา ว่องเกษฎา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประเภทของสาหร่ายที่เหมาะสมต่อการนำมาทำเป็นปุ๋ยคือ สาหร่ายน้ำเค็มชนิดสาหร่ายขนนก โดยนำสาหร่ายมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปหมักสดในอัตราส่วนดิน : สาหร่ายขนนก 300g : 50g พบว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีนได้ดีที่สุด แล้วนำมาเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในการปลูกต้นผักบุ้งจีน พบว่าผลต่อการเจริบเติบโตของต้นผักบุ้งจีนได้ใกล้เคียงกัน