โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำร้อนชะลอการสุกของกล้วยหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐาปนี ศรีสุนาครัว

  • ประภาพร พงษ์วัฒนสมพร

  • พรพรรณ ฉายาอภิชาติ

  • พรรษพร อักษรพรรณ

  • วรรณวิสา เมฆฉาย

  • เกตน์สิรินันท์ เกตุเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาวิธีชะลอการสุกของกล้วยหอม โดยแช่กล้วยในน้ำร้อนอุณหภูมิ 20, 40, 60, 80 และ 100 องศาเซลเซียส พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 60 องศาเซลเซียส แช่ในเวลา 1, 2, 3, 4 และ 5 นาที เวลาที่เหมาะสมคือ 3 นาที โดยเก็บในถุงพลาสติกแล้วแขวนทิ้งไว้ในสถานที่เหมาะสมจะทำการชะลอการสุกของกล้วยหอมได้ดีที่สุด