โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานตัดเหล็กจากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล ปลื้มผล

  • อภิชาติ พรศิริจิตร

  • ไมตรี พลอยแหวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วยากร อุดมโภชน์

  • อจารย์รัชนี พรมจันทร์

  • เพทาย อรัญวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรยานตัดเหล็กจากวัสดุเหลือใช้ เป็นประดิษฐกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้น พบว่าในการทดลองใช้อุปกรณ์ 3 ชนิดในการตัดเหล็กคือ เครื่องไฟเบอร์ รถจักรยานตัดเหล็กและเลื่อยมือ เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กใช้เวลาในการตัดเหล็กขนาด 1 นิ้ว 12.56 วินาที เร็วกว่าการใช้เลื่อย 8.67 วินาที คิดเป็นร้อยละ4.083 ของเลื่อยมือ เร็วกว่าการใช้รถจักรยานตัด 4 วินาที คิดเป็นร้อยละ18.84ของรถจักรยาน รถจักรยานตัดเหล็กใช้เวลาในการตัดเหล็กขนาด 1 นิ้ว 16.56 วินาที เร็วกว่าการใช้เลื่อย 4.67 วินาที คิดเป็นร้อยละ21.99 ของเลื่อยมือ