โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานลอยน้ำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิสิต เหมือนเดช

  • ภานุวัฒน์ ทองเวียง

  • อนุสรณ์ เนาวโกมุท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี พรมจันทร์

  • วิชัย นิตยสกุล

  • เพทาย อรัญวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรยานลอยน้ำเป็นประดิษฐกรรมที่สามารถปั่นในน้ำได้โดยไม่ต้องเปลือกแรง สามารถบังคับทิศทางได้โดยไม่ล่มและยังรับน้ำหนักได้โดยประมาณ 100 กิโลกรัม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมคือการเก็บและแยกขยะ ไม่มีเครื่องยนต์ที่ทำให้แม่น้ำเน่าเสีย