โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตากเนื้อแบบสะท้อนความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาพร พุทสะ

  • พลอยไพลิน ยังแหยม

  • รุจจิรา อ่อนนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย เกียรติอดิศร

  • อดิศร แพรศรีนวล

  • ไพฑูรย์ น้อยสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องตากเนื้อแบบสะท้อนความร้อน โดยใช้หลักการการสะท้อนแสงของกระจกศึกษาทดลองเครื่องตากเนื้อแบบสะท้อนความร้อน โดยเปรียบเทียบกระจกพ่นสีดำ กับกระจกไม่พ่นสีดำ(กระจกใส) แบ่งการทดลองเป็นดังนี้ ตอนที่1 ศึกษาสีที่สามารถดูดกลืนความร้อนได้ดี ตอนที่2 เปรียบเทียบกระจกระหว่างกระจกใสกับกระจกที่พ่นสีดำ ตอนที่3 เปรียบเทียบจำนวนเวลาที่เหมาะสมที่จะตากเนื้อ ตอนที่4 หาประสิทธิภาพของเครื่องตากเนื้อแบบสะท้อนความร้อน จากการทดลองพบว่า กระจกที่พ่นสีดำมีประสิทธิภาพทำให้เนื้อสัตว์แห้งได้ดี สามารถตากเนื้อหมู 1 กิโลกรัม แห้งได้ในเวลา 6.30 ชั่วโมง และเครื่องนี้สามารถดัดแปลงเป็นเครื่องตากผลไม้ได้ โดยสามารถตากกล้วยน้ำว้า 1 กิโลกรัม แห้งได้ภายในเวลา 8 ชั่วโมง ส่วนการตากเนื้อแบบธรรมดา (กลุ่มควบคุม) เมื่อตากเนื้อหมู 1 กิโลกรัม แห้งได้ในเวลา 8 ชั่วโมง และกล้วยน้ำว้า 1 กิโลกรัม แห้งได้ในเวลา 24 ชั่วโมง