โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาเศรษฐกิจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติวรรณ ใจดี

  • ปิยวรรณ พุทธรักษา

  • อโณทัย เยือกเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัชชัย มนต์ประสิทธิ์

  • สุปราณี ศรีวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง "เตาเศรษฐกิจ" จัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์เตาที่ใช้ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิง แล้วนำมาทดลองใช้เปรียบเทียบกับเตาที่ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง พบว่า เตาเศรษฐกิจที่ประดิษฐ์ขึ้นมาประหยัดพลังงานได้มากกว่าเตาถ่านในเวลาที่เท่ากัน