โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโต๊ะเก้าอี้ชุดสนามแบบประหยัดจากแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฌาดา ทรัพย์ศรี

  • วิสาข์ บัวแจ่มรัตนวงศ์

  • สกาวทิพย์ ศิริสินเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนสุรีย์ ก่องตาวงษ์

  • วารุณี วิจิตรพล

  • สุพิศ หลักธงชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • สิ่งประดิษฐ์

  • แกลบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาวัสดุเหลือทิ้งสำหรับใช้เป็นวัสดุผสมในการสร้างผลิตภัณฑ์เก้าอี้ชุดสนามแล้วหาอัตราส่วนวัสดุผสมที่เหมาะสม โดยทำการทดลองจากวัสดุเหลือทิ้ง 3 ชนิด ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ ขี้เลื่อย และ แกลบ ผสมกับปูนซีเมนต์ ได้เป็นหินเทียมจากวัสดุเหลือทิ้ง เปรียบเทียบกับหินเทียมมาตรฐาน โดยทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ระยะเวลาในการแข็งตัว มวล ความสามารถในการรับแรงอัดไฮโดรลิก ความสามารถในการเป็นฉนวนความร้อน ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และความทนทานต่อสภาพความเป็นกรดเบส ตลอดจนศึกษาด้านความประหยัด จากผลการทดลองที่ได้พบว่าแกลบสามารถใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับทำหินเทียมจากวัสดุเหลือทิ้งได้ โดยใช้อัตราส่วนโดยปริมาตรของปูนซีเมนต์:แกลบ 1:2 และทำการเพิ่มประสิทธิภาพการรับแรงอัดไฮโดรลิกโดยการเสริมโครงสร้างด้วยลวดตาข่าย พบว่าผลิตภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ชุดสนามที่ได้มีน้ำหนักเบาและเป็นฉนวนความร้อนได้ดี มีคุณภาพใกล้เคียงกับโต๊ะเก้าอี้ชุดมาตรฐานจากโรงงาน และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตต่อชุดพบว่าโต๊ะเก้าอี้ชุดสนามจากแกลบ ประหยัดกว่าโต๊ะเก้าอี้ชุดมาตรฐานจากโรงงาน 17.582 เปอร์เซ็นต์