โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเก็บรักษามะนาวโดยใช้ว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิชามญชุ์ สุขเกษม

  • สุนิศา อิทรมงคล

  • สุพรรณี ยศวิไล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การถนอมอาหาร

  • มะนาวการเก็บรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษามะนาวเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามที่มะนาวขาดแคลนหรือมีผลผลิตน้อย จึงได้มีการทดลองเพื่อหาสารหรือพืชผักสมุนไพรตัวใดบ้างที่จะช่วยในการเก็บรักษาผลมะนาวได้นาน โดยได้ทดลองนำว่านหางจระเข้ ดินสอพอง ปูนแดง มาคลุกกับมะนาวเพื่อไม่ให้ผิวมะนาวสัมผัสกับอากาศโดยตรงและเปรียบเทียบระยะเวลาในการเก็บ โดยการทดลองเก็บมะนาวในสภาพอุณหภูมิห้องเปรียบเทียบกับการเก็บไว้ในตู้เย็น พร้อมทั้งตรวจสอบวิตามินซีกับมะนาวที่เพิ่งเก็บมา ผลการทดลองพบว่า จะต้องเก็บรักษามะนาวในที่เย็น และว่านหางจระเข้สามารถเก็บรักษาได้นานที่สุด และปริมาณวิตามินซีก็ต่างกันไม่มากอีกด้วย