โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวงล้อมหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรพงษ์ นาวาเจริญ

  • วีระชาติ เตชเสถียร

  • อนล สารทพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นประดิษฐกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อทุ่นแรง ทุ่นเวลา และลดความผิดพลาดในการวัดระยะทาง ซึ่งสามารถวัดได้รวดเร็วและสะดวกกว่าการวัดด้วยเครื่องมือทั่วไป และยังสามารถวัดได้อย่างต่อเนื่อง จะแสดงผลออกมาทางหน้าจอของเครื่องคิดเลขที่อยู่บนเครื่องนี้