โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์หมึกพิมพ์อิงค์เจ๊ต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนภัทร แผ่ดิลกกุล

  • ปิยานันท์ ซุ่ยยัง

  • ศิริพร มีเพียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการหาชนิดของสารที่นำมาผลิตแทนหมึกพิมพ์เพื่อแก้ปัญหาหมึกราคาแพง โดยได้ศึกษาขั้นแรก ได้นำสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหมึกพิมพ์ ได้แก่ สีโกโซ สีคิงคอล สีบาร์ติก โดยนำมาละลายน้ำ สังเกตเนื้อสารด้วยตาเปล่า ใช้แว่นขยายและกล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูลักษระเนื้อสารเปรียบเทียบกับหมึกพิมพ์ปกติพบว่า สีคิงคอลมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับหมึกพิมพ์ที่วางขายทั่วไปมากที่สุดคือ เนื้อสารละเอียด สีสดใสไม่มีตะกอน จึงได้นำมหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำหมึกพิมพ์ โดยมาผสมน้ำในอัตราส่วนต่าง ๆ แล้วหยดลงบนแผ่นกระดาษขาว 80 แกรม และกระจกสไลด์ สังเกตลักษณะเนื้อสาร ความโปร่งแสง และการระเหยของสีเปรียบเทียบกับหมึกพิมพ์พบว่า อัตราส่วนที่ดีที่สุดและใกล้เคียงกับหมึกพิมพ์คือสีคิงคอล คือ 1 กรัม : น้ำ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร