โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเตรียมเอทิลแอลกอฮอล์และเชื้อเพลิงอัดแท่งจากแกนข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพิชญ์ อุทัยเชฏฐ์

  • ชนิสรา สุวรรณโณ

  • ภารดี จิตรานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพด เชื้อเพลิง

  • เชื้อเพลิง

  • เอทิลแอลกอฮอล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของกรดและความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการนำมาย่อยแกนข้าวโพดให้ได้ความหวานมากที่สุด เพื่อศึกษาระยะเวลาและอัตราส่วนของแกนข้าวโพดต่อน้ำที่เหมาะสมที่สุดในการหมักแกนข้าวโพด เพื่อนำมากลั่นเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ให้ได้ปริมาณมากที่สุดในความเข้มข้นที่เท่ากัน เพื่อนำเอทิลแอลกอฮอล์ที่กลั่นได้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุประสานกากแกนข้าวโพดและปริมาณกาวแป้งมันที่เหมาะสมที่สุดในการอัดเป็นแท่ง จากการศึกษาพบว่ากรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 2 โมลาร์ เหมาะสมต่อการนำมาย่อยแกนข้าวโพดให้มีความหวานมากที่สุด วัดค่าความหวานได้ 15.33%บริกซ์ และระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักแกนข้าวโพดที่จะนำมากลั่นเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ คือ 5 วัน โดยเมื่อนำไปกลั่นลำดับส่วน จะได้ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ คือ 37.33 มิลลิลิตร อัตราส่วนแกนข้าวโพดต่อน้ำที่เหมาะสม คือ 9 : 1 โดยได้ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ คือ 42.67 มิลลิลิตร วัดความเข้มข้นด้วยไฮโดรมิเตอร์ได้ 80% ส่วนการทำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากแกนข้าวโพดที่เหลือจากการกลั่น วัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุด คือ กาวแป้งมัน โดยเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ได้มีความแข็งแรงและให้พลังงานความร้อนสูงที่สุด และปริมาณกาวแป้งมันที่ใช้เป็นวัสดุประสานที่เหมาะสมที่สุด คือ 10 กรัม