โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเมล็ดข้าวปลูกเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารัตน์ วิบูลย์พันธุ์

  • ชนมน ชูเชิด

  • ศรสวรรค์ ศรเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี มุสิกะ

  • สิริมนต์ ประดับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลชมเชย ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการห่อเมล็ดข้าวเพื่อทำเมล็ดข้าวปลูกเทียม เพื่อศึกษารูปทรงที่เหมาะสมในการห่อเมล็ดข้าวเพื่อทำเมล็ดข้าวปลูกเทียม เพื่อศึกษาขนาดที่เหมาะสมในการห่อเมล็ดข้าวเพื่อทำเมล็ดข้าวปลูกเทียม เพื่อศึกษาจำนวนเมล็ดข้าวที่เหมาะสมในการทำเมล็ดข้าวปลูกเทียมต่อหนึ่งเมล็ด เพื่อศึกษาอายุการใช้งานของเมล็ดข้าวปลูกเทียม เปรียบเทียบการงอกของเมล็ดข้าวปลูกเทียมจากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ผู้จัดทำได้ออกแบบการทดลองโดยนำวัสดุที่เหมาะสมในการนำมาห่อเมล็ดข้าวปลูกเพื่อทำเมล็ดข้าวปลูกเทียม พบว่า ดินเหนียว มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งเมื่อนำมาห่อเมล็ดข้าวและตากให้แห้งสนิท ทดลองปล่อยให้ตกจากที่สูงแล้วจะไม่แตก ทดลองโยนหรือหว่านเมล็ดจะกลิ้งได้ดี เมื่อวางทิ้งไว้นกไม่กิน และเมื่อทดสอบการงอกเมล็ดจะงอกได้ดี โดยรูปทรงที่เหมาะสมสำหรับนำดินเหนียวมาห่อเมล็ดข้าวปลูกเพื่อทำเมล็ดข้าวปลูกเทียม ได้แก่ รูปทรงกลม เมื่อออกแรงโดนหรือหว่าน เมล็ดข้าวปลูกเทียมจะกระเด็นไปไกลที่สุด ช่วยให้ผู้หว่านออกแรงในการหว่านข้าวน้อยกว่า โดยขนาดของเมล็ดข้าวปลูกเทียมที่เหมาะสมและมีคุณภาพใช้งานได้ดี คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 cm