โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลผลิตของข้าวที่ปลูกแบบทำมุมและตัดใบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนากร แสวงผล

  • วรศักดิ์ ทองสันติ

  • สหรัฐ เอียดหนู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี มุสิกะ

  • ยศวดี ทองจิบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว การทดลอง

  • ข้าว การปลูก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานผลผลิตของข้าวที่ปลูกทำมุมและตัดใบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบผลผลิตของข้าวที่ปลูกแบบทำมุมต่าง ๆ พบว่า การปลูกข้าวแบบทำมุมต่าง ๆ จะให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกัน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวที่ปลูกแบบตัดใบและไม่ตัดใบ พบว่า การปลูกข้าวแบบตัดใบจะให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกข้าวแบบไม่ตัดใบ 3. เพื่อศึกษาอายุของข้าวที่เหมาะสมในการตัดใบข้าวให้ได้ผลผลิตสูง พบว่า อายุของข้าวที่เหมาะสมในการตัดใบข้าวจะไม่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตของข้าว แต่ผลผลิตของข้าวที่ได้จากการตัดใบในช่วงเวลาที่ข้าวตั้งท้อง ตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป ผลผลิตของข้าวที่ได้จะลีบ 4. เพื่อศึกษาตำแหน่งที่เหมาะสมในการตัดใบข้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด พบว่า ตำแหน่งในการตัดใบข้าวมีผลต่อปริมาณผลผลิตของข้าว โดยตำแหน่งที่ตัดเหนือสะดือข้าวจะให้ปริมาณผลผลิตที่มากที่สุด 5. เพื่อศึกษาจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการตัดใบข้าว พบว่า จำนวนครั้งในการตัดใบข้าว จะส่งผลต่อลักษณะการให้ผลิต 6. เพื่อศึกษาผลผลิตของข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกแบบตัดใบ พบว่า การปลูกข้าวแบบตัดใบในสายพันธุ์ต่าง ๆ จะให้ผลผลิตที่มากขึ้นจากปริมาณผลผลิตเดิมของข้าวสายพันธุ์นั้น ๆ ที่ปลูกแบบไม่ตัดใบ