โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถตู้โดยสารสาธารณะระบบอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนเกียรติ จุ่มจันทร์

  • ภาสกร ไชยวงค์

  • เก่งกาจ บุญมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ พรนวม

  • อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทอง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รถตู้โดยสาร การออกแบบ

  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างแบบจำลองรถตู้ที่มีการเพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับรถตู้โดยสารสาธารณะ การดำเนินงานในส่วนของการออกแบบและสร้างแบบจำลองรถตู้ กำหนดขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง เป็น 38 x 110 x 46 เซนติเมตร จากการใช้อัตราส่วน 1 : 5 ของขนาดรถตู้มาตรฐานภายในตัวรถมีการติดตั้งวงจร Arduino Mega 2560 มีการทำงานทั้งหมด 4 ระบบ คือ 1) ระบบตรวจสอบจำนวนและยืนยันตัวตนของผู้โดยสารด้วย RFID/NFC ที่สแกนกับ Tag Card เพื่อบันทึกสถานะและข้อมูลพื้นฐานจำเป็นของผู้โดยสาร 2) ระบบตรวจสอบการรัดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารด้วย Arduino Button 3) ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซหรือเชื้อเพลิงด้วย Hydrogen Gas Module 4) ระบบแจ้งตำแหน่งรถตู้โดยสารสาธารณะผ่าน GPS Module ระบบนี้จะทำการแจ้งตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของรถตู้และแจ้งสัญญาณขอความช่วยเหลือเมื่อรถขัดข้องไม่สามารถไปต่อได้หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผ่านระบบ Sim900 ผลการทดลองพบว่าแบบจำลองรถตู้โดยสารสาธารณะระบบอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสามารถทำงานได้ถูกต้องทั้ง 4 ระบบ โดยการทำงานทุกระบบเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และเป็นการทำงานโดยระบบอัตโนมัติ มีการควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA2560 สามารถเป็นต้นแบบในการนำไปใช้ยกระดับการให้บริการรถตู้สาธารณะได้