โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องริดและคัดแยกขนาดลำไยอย่างง่าย

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องริดและคัดแยกขนาดลำไยอย่างง่าย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องริดและคัดแยกขนาดลำไยอย่างง่าย การออกแบบเครื่องริดและคัดแยกขนาดลำไยอย่างง่าย ใช้หลักการพีทาโกรัส เพื่อคำนวณหาขนาดที่เหมาะสม คือ ขนาด 60 ซม. x 111.85 ซม. x 80 ซม. และมีช่องแยกเกรดลำไย 5 ช่องจากขนาดใหญ่ไปเล็ก คือ AAA, AA, A, B และ C ตามลำดับ การทำงานของเครื่องริดและคัดแยกขนาดลำไยอย่างง่าย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ใช้ริดลำไยให้หลุดออกจากขั้ว โดยใช้ระบบมอเตอร์ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนการคัดเกรดตามขนาดลำไย โดยใช้ระบบสายพาน ซึ่งใช้มูเลย์ในการขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 2 ระบบ ผลการออกแบบและสร้างเครื่อง พบว่า เครื่องสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ และจากผลการศึกษาประสิทธิภาพ พบว่า 1) การริดลำไยด้วยเครื่องที่สร้างขึ้นเร็วกว่าการริดด้วยมือ 2 เท่า 2) ประสิทธิภาพในการริดลำไยออกจากขั้วคิดเป็นร้อยละ 98.45 และเครื่องสามารถคัดแยกขนาดได้ถูกต้อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิกานต์ อินมณี

  • ธิวารินทร์ เชียงมูล

  • รสสุคนธ์ คำชมพู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลำไย การคัดแยก

  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เครื่องคัดแยก

  • เครื่องริด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์