โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสัญญาณเตือนภัยไล่ขโมย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพล ทิพย์ชัย

  • ยุทธยา ไหวยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงดารา โกสินทร์

  • ส.ต.ท.นิติชัย ฐิติวราวิวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์