โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์กับสปริงเกอร์ (Sprinkler) ยุคใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปวีณา นำปุ๊ด

  • ศรายุทธ แดงหม่อง

  • อำพล หล้าแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุรีย์รัตน์ กันทับทิม

  • ดวงดารา โกสินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ประดิษฐ์

  • สปริงเกอร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์สปริงเกอร์ที่ทำจากวัสดุหาง่ายในท้องถิ่นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับสปริงเกอร์ที่ขายตามท้องตลาด อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ท่อนไม้ไผ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดแตกต่างกัน สายไฟเก่า ลวด ลูกปืน แท่งเหล็ก และแผ่นเหล็ก เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ สายยาง คีมตัดลวด และไม้บรรทัด วิธีทำโดยนำแผ่นเหล็กที่เตรียมไม้มาตัดเพื่อทำเป็นใบพัดของสปริงเกอร์ จากนั้นนำลวดมาดัดเป็นห่วงผูกติดไว้ด้วยลวดเหล็ก เพื่อเป็นตัวช่วยกระจายสายน้ำจากสปริงเกอร์ จากนั้นนำใบพัดมาประกอบเข้า จากนั้นทำการเจาะรูให้มีขนาดแตกต่างกันบนปล้องไม้ไผ่ แล้วทดลองเปิดน้ำเพื่อดูประสิทธิภาพของสปริงเกอร์และหาขนาดของรู ความยาว ที่เหมาะสม ผลการทดสอบพบว่า รูเจาะขนาด 0.3 เซนติเมตร จะทำให้น้ำกระจายเป็นวงกว้างมากที่สุด ในขณะที่ท่อไม้ไผ่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ 1.5 เซนติเมตรจะให้ระยะการกระจายของน้ำไกลที่สุด และประสิทธิภาพที่ได้รับจากสปริงเกอร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสปริงเกอร์ที่มีขาย พบว่าให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันและยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย