โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านดินสิ้นหนี้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนัฐ สมบูรณ์

  • ธวัชชัย มูลมา

  • นัฐพล คำแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์