โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแอลกอฮอล์จากตะขบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวรรณ ยลสิริธัม

  • สุภลักษณ์ คงถาวรสุข

  • โชติมา กันเผือก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กำเนิด ศิริธนะ

  • วารุณี วิจิตรพล

  • สมปอง จันทราวุธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p70

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • แอลกอฮอล์ จากตะขบ

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาการผลิตแอลกอฮอล์จากสารอินทรีย์ที่เป็นส่วนของพืชที่ไม่ใช้แล้ว โดยใช้ผลตะขบขี้นก, มันเทศเสียต้มสุก และเปลือกสับปะรด นำมาหมักโดยยีสต์ เหตุที่เลือกเพราะเป็นส่วนของพืชที่มีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ซึ่งยีสต์น่าจะใช้สลายในการกระบวนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ได้ผลิตผลเป็นแอลกอฮอล์ได้ การทดลองนี้จะต้องมีการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นโดย lodoform Test ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ ได้ตะกอนสีเหลืองและสังเกตปริมาณตะกอนที่ได้ โดยเปรียบเทียบปริมาณตะกอนที่ได้จากการหมักผลตะขบขี้นก, มันเสียต้มสุก และเปลือกสับปะรด พบว่าผลตะขบขี้นกได้แอลกอฮอล์มากที่สุด รองลงไปคือมันเสียต้มสุก และเปลือกสับปะรดได้แอลกอฮอล์น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังทดลองเปรียบเทียบ โดยใช้ผลตะขบขี้นกปริมาณเท่ากัน แต่ใช้ปริมาณยีสต์ต่างๆ กัน พบว่าปริมาณของยีสต์มีผลต่อการเกิดแอลกอฮอล์ ถ้าใช้ยีสต์น้อย จะได้แอลกอฮอล์น้อย เมื่อเพิ่มยีสต์มากขึ้น จะได้แอลกอฮอล์มากขึ้น แต่เมื่อเพิ่มยีสต์ถึงระดับหนึ่งแล้วจะได้แอลกอฮอล์สูงสุด จากนั้นถึงแม้จะเพิ่มยีสต์มากขึ้นอีกก็ไม่มีผล เมื่อทดลองโดยใช้ปริมาณผลตะขบขี้นก และปริมาณยีสต์ เท่ากันทุกชุด แต่ใช้เวลาหมักต่างๆ กัน พบว่าเวลาที่ใช้หมักมีผลต่อปริมาณแอลกอฮอล์ ถ้าใช้เวลาน้อยจะได้แอลกอฮอล์น้อยจะได้แอลกอฮฮล์น้อยและถ้าใช้เวลามากขึ้นจะได้แอลกอฮอล์มากขึ้น จนถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วหมักต่อไปอีกจะไม่ได้แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ดังนั้นในการหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ จึงขึ้นอยู่กับ ชนิดของวัตถุดิบ, ปริมาณยีสต์ และเวลาที่ใช้ในการหมักต้องเหมาะสม จากการทดลองพบว่า ตะขบขี้นกเป็นวัตถุดิบที่ดี ปริมาณยีสต์ที่เมหาะสม คือยีสต์ 5 กรัม ต่อวัตถุดิบ 50 กรัม เวลาที่เหมาระสมคือ 5 วัน โดยใช้ผลตะขบขี้นกมวล 50 กรัม ได้สารละลายเอธิลแอลกอฮอล์ 9.8 cm3 คิดเป็นร้อยละ 60 9.8 cm3 จะได้เอธิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 5.88 cm3 คิดเป็นร้อยละ 60