โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปลือกมันฝรั่งกำจัดวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิกานต์ เจตน์วราพงศ์

  • ทัศพร ปิ่นเจริญ

  • สรียา บรรจงเขียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรกฤษณ์ สุริยันต์

  • วันดี สุริยันต์

  • สมหมาย เงินสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์