โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังขยะจากแก้วน้ำพลาสติกรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรารถนา สีมาขจร

  • วันวิสาข์ ศรีสงคราม

  • วาสุนันท์ แสนคำภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กีรติศักดิ์ เพ็ชรแก้ว

  • สาธนา บุญเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดราววัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • พลาสติก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการนำขยะที่มีมากมายในโรงเรียนวิทยานุกูลนารี มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยการนำแก้วน้ำอัดลมประเภทพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำเป็นถังขยะ การทำถังขยะจากแก้วน้ำอัดลมประเภทพลาสติก ใช้ตัวทำละลาย คือ น้ำมันเบนซิน เมื่อเติมสารปรับปรุงคุณภาพในอัตราส่วนต่างกันจะได้ถังขยะจากแก้วน้ำอัดลมประเภทพลาสติกจำนวน 18สูตร เมื่อนำไปทดสอบประสิทธิภาพมนด้านต่างๆและหาค่าแรงเค้น พบว่า ถังขยะจากแก้วน้ำอัดลมประเภทพลาสติกที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ สูตร กนดข4 โดยใช้น้ำมันเบนซิน เป็นตัวทำละลาย ใช้ขุยมะพร้าวผสมกับแกลบดำเป็นสารปรับปรุงคุณภาพ ในอัตราส่วน 3 : 1 : 1 โดยใช้อัตราส่วนโดยมวลของแก้วน้ำอัดลมประเภทพลาสติก : ปริมาตรของตัวทำละลาย : มวลของแกลบดำผสมกับขุยมะพร้าว กระถางที่ได้จะมีลักษณะเนื้อเรียบปานกลางมีสีเทาดำปนน้ำตาล เมื่อนำไปทดสอบประสิทธิภาพในด้านความคงทนต่อน้ำ การทนต่อความร้อน พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถทนต่อแรงกระแทกได้40 N ที่ปล่อยในระยะความสูง 3 เมตร และมีค่าแรงเค้นเท่ากับ2.4x105 N/m2 และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพกับถังขยะพลาสติกที่นิยมในท้องตลาด พบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากัน