โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้อบแห้งแผงกระป๋อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลฤดี นุ่มทอง

  • พรรณภัทร ภัทรพงศ์พันธ์

  • อารยา ศรีโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กีรติศักดิ์ เพ็ชรแก้ว

  • สาธนา บุญเพ็ง

  • อ๊อด ศรีมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระป๋อง สิ่งประดิษฐ์

  • ตู้อบแห้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาในด้านการถนอมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทดลอง 2 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของวัสดุที่จะนำไปประดิษฐ์เป็นตู้อบแห้งแผงกระป๋องโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ ตอนที่ 2 ประดิษฐ์ตู้อบแห้งแผงกระป๋องพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมของวัสดุที่จะนำไปประดิษฐ์ตู้อบแห้งจะต้องเป็นตู้อบแบบกล่อง มีแผงกระป๋องรับแสงอาทิตย์ทั้ง 4 ด้าน ตั้งแผงทำมุมกับพื้น 45 องศา จะรับพลังงานความร้อยจากแสงอาทิตย์ได้ดี เมื่อนำไปทดลองถนอมอาหาร พบว่า อาหารจะมีคุณภาพต่างกัน โดยที่อาหารภายในตู้จะใช้เวลาในการถนอมน้อยกว่าอาหารที่ถนอมโดยวิธีธรรมชาติ และมีคุณภาพดีกว่า เพราะอาหารที่อยู่ในตู้อบแห้งจะไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ในอาหาร โดยสังเกตจากการทดลอง