โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มหมากเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วศินี จิตปรีดา

  • อลิษา กุลมงกฎ

  • เอื้อบุญ จงสมชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดา จิตปรีดา

  • สุภลักษณ์ สุดาทิพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเพาะ

  • ปาล์ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเพาะเมล็ดปาล์มหมากเหลืองให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงและเร็วขึ้น วัสดุที่ใช้ได้แก่ ดินทราย แกลบหมัก ดินร่วน และกระบะเพาะ เมล็ดพันธุ์ที่ใช้คือเมล็ดพันธุ์ปาล์มหมากเหลือง ทำการทดลองในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยเพาะเมล็ดปาล์มหมากเหลืองด้วยดินเพาะแตกต่างกัน 5 ชนิดได้แก่ ดินทราย ดินร่วนปนทราย แกลบหมัก ทรายผสมแกลบหมัก และดินร่วนปนทรายผสมแกลบหมัก รดน้ำเช้าเย็น จากนั้นจึงทำการสังเกตผลของการงอก ส่วนการเพาะเมล็ดพันธุ์ในภาชนะปิดที่โปร่งแสงโดยแบ่งออกเป็นชุดทดลองกลางแจ้งกับชุดทดลองในร่ม โดยใช้วัสดุเพาะคือทรายผสมแกลบหมักอัตราส่วน 1 : 1และ 2: 1 ผลการทดลองพบว่าการเพาะเมล็ดที่ใช้ดินทรายผสมแกลบหมักจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าดินเพาะชนิดอื่นๆ ส่วนการเพาะเมล็ดปาล์มทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม จะสามารถลดระยะเวลาการงอกของเมล็ดปาล์มจาก 4 – 5 เดือนเหลือเพียง 2 – 3 เดือนเท่านั้นโดยที่ชุดทดลองในร่มจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าส่วนชุดทดลองกลางแจ้ง