โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจิ้งหรีด-กบ-แมลงดานา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวัฒน์ พิมพะนิตย์

  • ศิรินันท์ กุลชาติ

  • สุภาวดี ธีระศิริโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุณี พิมพะนิตย์

  • ศักดา จิตปรีดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์