โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการทำกับดักแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริณดา ลิมปานนท์

  • วันวิสาข์ อาจคงหาญ

  • ศุพนุช สีวราภรณ์สกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p61

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ศัตรูพืช การกำจัด

  • แมลงวันทอง การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงวันทองเป็นแมลงที่ทำลายผลผลิตทางการเกษตรของไทยอย่างมากคณะผู้จัดทำโครงงานจึงศึกษาออกแบบกับดักแมลงวันทองอย่างง่ายๆ และได้ศึกษาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ เรื่องการเจาะรูกับดักโดยเจาะรูให้มีจำนวนและลักษณะต่างกัน พบว่าการเจาะแบบ 4 แถว แถวละ 1 รู ในแนวนอนได้ผลดีที่สุด โดยดักแมมลงวันทองได้เฉลี่ยวันละ 17.67 ตัว ศึกษาชนิดของขวดที่ใช้ทำกับดักพบว่า ใช้ขวดน้ำสีขาวได้ผลดีที่สุด คือ ดักแมลงวันทองได้เฉลี่ยวันละ 48.67 ตัว ศึกษาเวลาที่แมลงวันทองจะเข้ากับดักพบว่าเวลา 6.00 - 9.00 น. เป็นเวลาที่กำจัดได้มากสุด คือเฉลี่ยวนละ 22 ตัว ส่วนการศึกษาการกำจัดโดยใช้สารกำจัดแมลงวันทอง พบว่าใช้ยาฆ่าแมลงได้ผลดีตายทั้งหมด เฉลี่ยวันละ 17.67 ตัว ส่วนปริมาณสารเมธิลยูจินอลใช้ 5 หยด จะล่อแมลงวันทองได้มากสุดเฉลี่ยวันละ 37.67 ตัว และสีของกับดัก (สีของขวด) ที่ใช้ได้ดีคือสีขาว