โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการลดพิษของไตรอะโซฟอสในผักคะน้าโดยวิธีการล้างด้วยสารละลายต่างๆ และโดยการประกอบอาหารด้วยวิธีต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นลิน บุญหลง

  • ปฐมาภรณ์ เล็กประเสริฐ

  • อัจฉรา แซ่ลิ้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p58

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คะน้า การกำจัดสารตกค้าง

  • วัตถุมีพิษทางการเกษตร การกำจัด

  • สารพิษ การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรจะใช้วัตถุมีพิษในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพราะเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และได้ผลดี แต่ผลเสียจะอยู่กับผู้บริโภคซึ่งอาจได้รับอันตรายจากวัตถุมีพิษที่ใช้ได้ เพื่อป้องกันและลดอันตรายจากการบริโภคผัก คณะผู้ทดลองจึงได้ทำการทดลองลดพิษไตรอะโซฟอสในผักคะน้า โดยวิธีล้างด้วยสารละลายต่างๆ และนำมาประกอบอาหารโดยกรรมวิธีต่างๆ ผลจากการทดลองพบว่าการล้างด้วยสารละลายต่างๆ สามารถลดพิษได้ดีตามลำดับดังนี้ แช่ด้วยน้ำประปาผสมน้ำยาล้างจานแอมเวย์ สามารถลดพิษได้ดีที่สุดถึงร้อยละ 69.90 แช่ด้วยน้ำประปาผสมเกลือแกงลดพิษได้ร้อยละ 44.93 แช่ด้วยน้ำประปาผสมน้ำส้มสายชูลดพิษได้ร้อยละ 44.83 แช่ด้วยน้ำประปาผสมเกล็ดด่างทับทิมลดได้ร้อยละ 42.90 แช่ด้วยน้ำประปาลดพิษได้ร้อยละ 42.72 หลังการฉีดพ่นวัตถุมีพิษ แล้วปล่อยผักทิ้งไว้ในแปลงทดลอง 3 วัน และ 5 วัน สามารถลดพิษได้ร้อยละ 16.51 และ 63.89 ตามลำดับ สำหรับการนำผักมาประกอบอาหารสามาถลดพิษได้ดังนี้ การต้มสามารถลดพิษได้ดีที่สุดถึงร้อยละ 66.26 การนึ่งลดได้ร้อยละ 49.71 การผัดลดได้ร้อยละ 46.11 การลวกลดได้ร้อยละ 45.03