โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องห่อผลส้มโอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีรพล นกแก้ว

  • สมาน ปาจินะ

  • อภิชน หมื่นพรมมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • ส้มโอ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ค้นหาวิธีป้องกันศัตรูผลไม้โดยไม่ใช้สารเคมี จึงได้จัดทำเครื่องห่อส้มโอขึ้นโดยมีวิธีการคือ นำถุงพลาสติกหรือถุงรีเมย์ หรือถุงโพรเทค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เซนติเมตรมาร้อยสลับด้วยเชือก นำไปสวมใส่เหล็กวงกลม แล้วพับถุงออกนอกเหล็กวงกลม จากนั้นนำปลายเชือกที่ร้อยกับถุงทั้งสองข้างมาทำเป็นบ่วงรูด แล้วสอดผ่านรอกตัวบนสุด ผ่านกรรไกรตัดกิ่งลงไปในรอกตัวล่างสุด แล้วลงไปที่ด้านจับแล้วนำสิ่งประดิษฐ์ได้นี้ไปสวมผลส้นโอ ดึงเชือกให้เชือกรัดปากถุง ดึงสายเบรคที่ติดกับกรรไกรตัดกิ่งเพื่อตัดเชือกรัดปากถุง ในการห่อแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 60 วินาที เมื่อนำเครื่องห่อส้มโอมาใช้ทำให้ลดการเกิดมลพิษจากการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและยังใช้ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยให้ส้มโอมีผิวสวยให้ผลผลิตสูงและราคาดีกว่าเดิม