โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกระตุ้นรากกุหลาบด้วยฮอร์โมนจากรากไทร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติพร จันหอม

  • ศิริวรรณ พุขุนทด

  • อรทัย สมไสย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญของรากของต้นกุหลาบโดยใช้ฮอร์โมนจากรากไทร วัสดุที่ใช้ทำการทดลอง ได้แก่ กุหลาบพื้นเมือง รากไทร ขวดขนาดต่างๆ คัตเตอร์ ไม้บรรทัด เป็นต้น วิธีทำการทดลองคือ ทำการสกัดสารจากรากไทรโดยนำมาบด แล้วนำไปเลี้ยงดอกกุหลาบ แล้วทำการวัดความยาวของราก โดยทำการทดลองเป็นระยะเวลา 30 วัน จากการทดลองพบว่า การใช้รากไทรที่มีความยาว 0.5 เซนติเมตร โดยวัดจากปลาย แล้วนำมาแช่ไว้แล้วจึงนำมาบดจะให้ผลในการกระตุ้นการออกรากได้ดีที่สุด โดยต้องใช้ระเวลาการกระตุ้นตั้งแต่ 16 วันขึ้นไป และถ้าปริมาณฮอร์โมนมีมาก จะทำให้เกิดยอดและตาย ประโยชน์ที่ได้รับคือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อตอกุหลาบมาปลูก และสามารถทำการขยายพันธุ์กุหลาบที่มี แข็งแรง และเจริญเติบโตได้ดี