โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพันธุศาสตร์เห็ดดอกใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • น้ำทิพย์ ขระเขื่อน

  • สุกัญญา พบดี

  • สุมาพร กึนพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเพาะเห็ด เห็ดฟาง

  • วุ้น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของวุ้นเชื้อที่มีผลต่อขนาดของดอกเห็ดที่เกิดจากวุ้น โดยมีวิธีการทดลองคือทำการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนโดยวัสดุหลักที่ใช้คือ ฟางข้าว และวัสดุอื่นๆ เช่น ผักตบชวา เปลือกถั่วเหลือง เปลือกมันสำปะหลังและหญ้า โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 แนวทางคือ ใช้วุ้นเชื้อขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กตามลำดับ ทำการเพาะเลี้ยงโดยใช้ระยะเวลาเท่ากันคือ 10 วัน ผลการทดลองพบว่าการใช้วุ้นเชื้อขนาดใหญ่จะให้ผลผลิตของเห็ดที่มีดอกใหญ่มากกว่าวุ้นเชื้อชนิดอื่น การใช้วุ้นเชื้อขนาดกลางให้ผลผลิตเห็ดมีดอกขนาดกลาง และการใช้วุ้นเชื้อขนาดเล็กได้ผลผลิตดอกเห็ดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือ เกษตรกรสามารถทราบข้อมูลและวิธีเพิ่มขนาดดอกเห็ดและยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงเห็ด