โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาส่วนต่าง ๆ ของสะเดาที่มีผลต่อการกำจัดปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรัชย์ สุหร่าย

  • ปิ่นมณี ดวงหะทัย

  • สนธยา ยิ้มปิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุจี คล้ายพิมพ์

  • สมศรี สุขเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p75

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลวก การกำจัด

  • สะเดา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป019/2540 ได้ทำการทดลองศึกษาส่วนต่าง ๆ ของสะเดาที่มีผลต่อการกำจัดปลวก โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของสะเดา คือ ใบ เปลือก ราก และเมล็ดบดชนิดละ 5 กรัม ผสมน้ำ 20 cm3 กรองและนำไปพ่นปลวก พบว่าสารละลายจากเมล็ดสะเดากำจัดปลวกได้ดีที่สุดและเมื่อนำมาหาอัตราส่วนของเมล็ดสะเดากับน้ำที่เหมาะสมต่อการกำจัดปลวก โดยใช้อัตราส่วนระหว่างเมล็ดสะเดาบดกับน้ำ 1:1.1:2.1:3,1:4 และ 1:5 โดยมวล : ปริมาตร ตามลำดับ พบว่าอัตราส่วนของชุดที่ 1 ใช้อัตราส่วนเมล็ดสะเดาต่อน้ำ 1:4 มีผลต่อการกำจัดปลวกคือปลวกตายมากที่สุด เมื่อนำเมล็ดสะเดาต่อน้ำ 1:4 มาหมัก 4 ชุด โดยเวลาหมัก 1 วัน ชุดที่ 2 หมัก 2 วัน ชุดที่ 3 หมัก 3 วัน และไม่หมัก 1 ชุดพบว่า เมล็ดสะเดาที่หมักระยะเวลา 3 วัน มีผลต่อการกำจัดปลวกดีที่สุด คือ ทำให้ปลวกตายในปริมาณมากที่สุด โดยปลวกจะตายภายในเวลา 5-10 นาที