โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการดักไขมันในน้ำทิ้งด้วยเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริญญา จันทาสี

  • พนิดา เจริญวรชัย

  • สุวรรณี ฉันผ่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูชาติ หุตะเจริญ

  • พจนารถ นันทวนิช

  • สมศรี สุขเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย พ.ศ.2542 ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10(30) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์