โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดปลวกด้วยใบสัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นารีรัตน์ ฮุนศิริกุล

  • วรรณา ชัยเจริญกุล

  • วันเพ็ญ น้อยตำแย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 และชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ กำหนดหัว

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p83

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลวก การกำจัด

  • ใบสัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การกำจัดปลวกด้วยใบสัก โดยใช้ใบสัก 3 ชนิด คือ ใบสักแห้ง ใบสักร่วงหล่น และใบสักสด โดยทำการทดลองใช้ใบสักบดละเอียด จำนวนอย่างละ 2 กรัม โรยในตู้ปลาที่ใส่ปลวก และตามรังปลวกธรรมชาติ พบว่าใบสักแห้งบดละเอียดมีผลทำให้ปลวกหนี และเมื่อนำใบสักชนิดตากแห้ง ใบสักร่วงหล่น และใบสักสดบดละเอียด ละลายน้ำในอัตราส่วน 1 กรัม 3 กรัม และ 5 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตรพบว่า ภายในเวลา 15 นาที ใบสักแห้งบดละเอียดที่ละลายน้ำ 5 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตรทำให้ปลวกในตู้ปลาทุกตัวตายหมด และเมื่อนำสารละลายไปฉีดพ่นในรังปลวกธรรมชาติพบว่า ปลวกหนีและตายในที่สุด จากการทดลองสรุปได้ว่าใบสักมีสารเทคโตควิโนน เช่นเดียวกับในไม้สัก ซึ่งสารนี้สามารถใช้ในการกำจัดปลวกได้