โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องใบมะละกอเพิ่มผลผลิตของเห็ดนางฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธพล สมานสุข

  • วิญญู สัจจารักษ์

  • อังกูร ภิญโญมารค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารสกัด

  • เห็ดนางฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาพืชที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเห็ดนางฟ้าได้ดีที่สุด และหาสัดส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสม พืชที่นำมาใช้ได้แก่ ใบตำลึง ใบขี้เหล็ก ใบผักบุ้ง ใบคว่ำตายหงายเป็น ใบผักกาดหอม ใบผักโขม ใบผักปรัง ใบผักกระเฉด ใบมะละกอ และพันธุ์เห็ดนางฟ้า พร้อมถุงเห็ดสำเร็จรูป อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ไม้บรรทัด เครื่องชั่ง และชั้นวางเห็ด วิธีทำการทดลอง นำพืชมาสกัดด้วยความร้อน จากนั้นนำสารละลายที่สกัดได้ไปฉีดถุงเห็ดที่ได้ทำการเพาะไว้ นำมาชั่งและสังเกตจำนวนดอกเห็ด จากนั้นนำพืชที่เหมาะสมมาทำการหาอัตราส่วนความเข้มข้นเพื่อใช้สำหรับเพิ่มปริมาณผลผลิตเห็ดนางฟ้า ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากใบมะละกอโดยวิธีไม่ผ่านความร้อนสามารถเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าได้ดีที่สุด รองลงมาได้แก่ ใบผักกาดหอม ใบผักโขม ใบผักกระเฉด ใบตำลึง ใบผักบุ้ง ใบผักปรัง ใบคว่ำตายหงายเป็น และใบขี้เหล็กตามลำดับ และเพื่อเปรียบเทียบสารสกัดต่างๆ จากมะละกอ พบว่า สารสกัดจากใบจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดจากการผลิตเห็ดนางฟ้า และอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการใช้สารละลายจากการใช้ใบมะละกอในการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า มีดังนี้ ใช้ใบมะละกอ 30 กรัม ต่อน้ำ 100 ซีซี โดยทำการสกัดแบบไม่ผ่านความร้อน