โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบำบัดน้ำเสียด้วยสมุนไพรและสารใกล้ตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญาดา วงศ์สุวรรณ

  • ปริศนา ปัญญาไวย

  • ปิยาอร นำไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปราณี งามประภาสม

  • วิชัย พังสุวรรณ

  • ศรีสุดา ศิริวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์