โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคนิคการสกัดและผสมสีจากพืชในการย้อมผ้าบาติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • บุรฉัตร เสนาธรรม

 • ปัทมาวดี แสนเขื่อนแก้ว

 • สุนีย์ อดิพนากิจ

 • อารีย์พร ทับเลื่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ปราณี งามประภาสม

 • วิชัย พังสุวรรณ

 • ศรีสุดา ศิริวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p76

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • การย้อม

 • การสกัดสี จากพืช

 • ผ้าบาติก การย้อม

 • พืช การสกัดสี

 • สี การสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป133/2538 โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันและเพื่อลดต้นทุนในการทำผ้าบาติก โดยการนำพืชทางการเกษตรมาสกัดสีด้วยกรรมวิธีพื้นบ้าน และนำสีที่ได้มาย้อมผ้าบาติก โดยเปรียบเทียบคุณภาพของสีที่สกัดได้จากพืชกับสีวิทยาศาสตร์ ผลการทดลองพบว่า สีที่สกัดได้จากพืชโดยใช้น้ำฝนเป็นตัวทำละลาย จะมีคุณภาพใกล้เคียงกับสีวิทยาศาสตร์ เมื่อนำสีมาย้อมผ้าบาติกสีติดผ้าดี และยังลดปริมาณการตกสีอีกด้วย และเมื่อศึกษาปัจจัยที่ช่วยลดปริมาณการตกสีพบว่าน้ำเปลือกมะขามต้ม สามารถลดปริมาณการตกสีให้น้อยลงกว่าเดิมได้ ถือได้ว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการทำผ้าบาติก ทั้งยังเป็นการนำเอาพืชทางการเกษตรมาสกัดสีใช้แทนสีวิทยาศาสตร์อีกด้วย