โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบำบัดน้ำเสียด้วยสมุนไพรและสารใกล้ตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีราพร ศุภผล

  • ปาจารีย์ กิจภิญโญ

  • ปิยาอร นำไพศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปราณี งามประภาสม

  • วิชัย พังสุวรรณ

  • ศรีสุดา ศิริวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • pH

  • การกรอง

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนด้วยสมุนไพรและสารที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น วิธีทำการทดลองโดย นำสมุนไพร เช่น ใบฝรั่ง ขิง ข่า ตะไคร้ และใบกระเพราผสมกับถ่านบดเพื่อดูความสามารถในการดับกลิ่นและสารเคมีโดโลไมต์ ปูนขาวและขี้เถ้า เพื่อใช้ลดค่า pH และเปรียบเทียบการกรองโดยใช้ใยบวบ ผลการทดลองพบว่า ถ่านบดและตะไคร้สามารถดับกลิ่นคาวและกลิ่นเหม็นในน้ำทิ้งได้ดีที่สุด โดยที่ใบฝรั่ง ข่า และขิง ทำได้ดีรองลงมา แต่ใบกระเพราะไม่สามารถดับกลิ่นได้เลย และพบว่า ปูนขาวสามารถลดค่า pH ได้มากที่สุด รองลงมาคือ โดโลไมต์ แต่น้ำจากปูนขาวจะมีลักษณะเหมือนเดิม ในขณะที่ขี้เถ้าทำให้ pH ลดลง แต่น้ำจากโดโลไมต์ สามารถทำให้ค่า pH ลดลงและน้ำใสขึ้น และยังพบว่าใยบวบมีประสิทธิภาพในการกรองไขมันและเศษอาหารรวมถึงเศษอาหารและสิ่งตกค้างอื่นๆ ได้ดีกว่าเครื่องกรองน้ำ