โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าจากน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพร เจียมบัว

  • ทิพวรรณ กิจประชุม

  • ศิริวรรณ ปฏิหารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย นาถึง

  • สุคนธ์ พัฒนพิเชียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p65

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำเสีย

  • ไฟฟ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ทำโครงงานได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์จากน้ำเสีย โดยการทดลองจากแหล่งน้ำเสีย 5 แหล่ง คือ น้ำเสียจากบ้านเรือน จากโรงอาหาร จากโรงงานกระดาษ จากโรงงานฟอกย้อม และจากโรงงานหมักสุรา เพื่อนำมาใช้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ในการผลิตเซลล์ไฟฟ้าเคมี เมื่อใช้ขั้วไฟฟ้าเป็นทองแดงและสังกะสี พบว่า น้ำเสียจากโรงงานหมักสุรา และน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม ให้กระแสไฟฟ้าสูงสุดเรียงลำดับ จึงเลือกเอาน้ำเสียจากโรงงานหมักสุรามาใช้ในการทดลองต่อ เมื่อใช้น้ำเสียจากโรงงานหมักสุรา เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ขั้วไฟฟ้าที่เหมาะสมคือ ใช้ทองแดงเป็นขั้วบวก และสังกะสีเป็นขั้วลบ ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าเท่ากับ 3 เซนติเมตร ขนาดของขั้วไฟฟ้าเท่ากับ 4 x 12.5 เซนติเมตร และเมื่อใช้วัสดุจากธรรมชาติคือ เปลือกของผลไม้มาหมักในน้ำเสียเพื่อปรับค่า pH ของน้ำเสียให้เป็นกรด เพื่อจะให้เซลล์ไฟฟ้าเคมีผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น เปลือกผลไม้ที่ให้ผลดีคือ เปลือกสัปปะรด และเปลือกส้มโอ การนำเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่จัดทำขึ้นมาใช้ ถ้าต่อแบบอนุกรม จะเพิ่มความต่างศักดิ์ไฟฟ้า ถ้าต่อแบบขนาน จะทำให้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น